Karem

קבלה מיסטיקה ואמונה
מאת

ישראל לורברבוים

ספר חדש יצא לאור !רתוכן העינים

הרב ישראל לורברבוים בעל תואר ראשון במדעי החברה, מרצה בכיר בנושאי מחשבה, אמונה, רוחניות מיסטיקה ופילוסופיה יהודית, ומעיבור שיערים והרצאות בפני ציבור מגוונים שונים. הרב לורברבוים הוא גם מחבר הספר המומד הנוסף â€“ מבט חדש על במציאות, הזוכה לשבחים רבים בארץ ובעולם.

 

הספר דרך ה’ לרמח”ל (רבי משה חיים לוצאטו) היא ספר יסודי במחשבת היהדות ובמבט של היהדות על ההתרחשויות בעולם. הספר עוסק בשאלות פילוסופיות עמוקות הנוגעות לקיום האנושי (תכלית בריאת האדם והועלם) ולהבנת המייקרים והמאורעות המתרחשים בעולם (צדיק ורע לו, תכלית הייסורים, התערבות הבורא במהלכי היסטוריה (רדי). נוסדות ושורשי הספר נטועים עמוק במקורות היהדות ובספרי הקבלה.

שיעורים בנושאי מחשבה ופילוסופיה ע”פ הספר דרק ה’ לרמח”ל

שיעורים כללים בהשקפה

הקדמה ללימוד הספר “דרך ה’ להרמח”ל mp

הטרור האיסלמי ומלכות ישמעאל באחרית הימים

m

תכלית הבריאה

כוחות במעמקי נפש האדם: פסיכולוגיה מול קבלה 2
תכלית בריאת העולם והאדם (א) (חלק א’, פרק ב’, ס”ק א-ב) mp תהליך המוות לאור תורת הקבלה 3
תכלית בריאת העולם והאדם (ב) (חלק א’, פרק ב’, ס”ק ג-ה) הקבלה והפיזיקה המודרנית 4
שלבים בחיי האדם וסדר קיום העולם גלגולי נשמות ותכלית הבריאה

5

מבנה האדם (גוף ונשמה) ותפקידו (חלק א’, פרק ג’, ס”ק א-ה) האם יש לעולם נשמה? מבנה היקום ע”פ הקבלה 6
חטא אדם הראשון ושינוי הבריאה (חלק א’, פרק ג’, ס”ק ו-ח) גוף ונשמה: האם היהדות מצאה את נקודת האיזון 7
ענין המוות וסיבתו, סדר הזמנים מהבריות העולם עד האלף העשירי, שכר העולם הבא. (חלק א’, פרק ג’, ס”ק ט-י) החלומות – מהם הם מגלים לנו 8
עולם הנשמות: גן עדן (חלק א’, פרק ג’, ס”ק יא) כוח הדיבור: מפגש בין שני עולמות 9
עולם הנשמות ותחיית המתים. סיכום: תכלית הבריאה מפתח להבנת מאורעות האדם והעולם (חלק א’, פרק ג’, ס”ק יב-יג) מעמד האשה ביהדות – ניתוח סוציולוגי 10

תכלית המצוות

חג הסוכות במבט של נפש רוח ונשמה 11
המצוות: אמצעי להקדמות רוחנית (חלק א’, פרק ד’, ס”ק א-ו) מדוע אנשים טובים סובלים? – היכן הצדק בעולם 13
המצוות: איזו כוחות האדם (חלק א’, פרק ד’, ס”ק ז-ט) היהדות וחכמת המזרח 14
כללי ההשגחה הפרטית מסע במנהרות הזמן: היהדות ותורת היחסות 15
יסורים של מורק וענין הגיהנים (א) (חלק ב’, פרק ב’, ס”ק א-ו) בחיפוש אחר ה”אני” ופנימיות האדם 16
יסורים של מורק וענין הגיהנים (ב) (חלק ב’, פרק ב’, ס”ק ז-ט) עולמות נוספים ומימדים נוספים במקורות הקבלה 18
הכוונת האדם ע”פ מעשיו (חלק ב, פרק ג’, ס”ק ד) זהות יהודית וזהות מזויפת 18
יסורים של התעוררות (חלק ב’, פרק ג’, ס”ק ה-ו) סתירות מדעיות ופתרונות רוחניים 20
גלגלי נשמות ותכלית הבריאה (א) (חלק ב’, פרק ג’, ס”ק י) אסטרולוגיה ויהדות : חלק א 19
גלגלי נשמות ותכלית הבריאה (ב) (חלק ב’, פרק ג’, ס”ק י) אסטרולוגיה ויהדות : חלק ב 17
השגחה פרטית והשגחה כללית (א) – חסר מה מסתתר מאחורי : גיהינום גילגולים דיבוקים ועוד 20
 השגחה פרטית והשגחה כללית (ב) (חלק ב’, פרק א’, ס”ק ג) שורש נשמת האדם והצדק החברתי 24
הנהגת היחוד והנהגת הזמן  (חלק ב’, פרק ח’, ס”ק א) מחשבות על האדם והחלל האינסופי 19
נקודת הבחירה החופשית, שילוב הנהגת המזל והנהגת המשפט  התערבות הבורא בעולם: השגחה פרטית והשגחה כללית 27
וסיכום כללי: התבוננות במאורעות האדם והעולם. (ספר דעת תבונות) 
אדם המזיק את חברו: גזירה דטרמיניסטית או בחירה חופשית 21
בריאת העולם – האמנם מעשה חד פעמי! (התבוננות במדרשי חז”ל 22
השגות מעבר לחושים: לראות את הנשמע ולשמוע את הנראה 23
החיים לאחר המוות: המחקר המדעי ומקורות בקבלה 25
שאלות פילוסופיות מדומות – ידיעה ובחירה 32
הגלויות: מהותן, מטרתן ותכליתן 33
שורש ויסוד האמונה והכפירה 34
תקיעת שופר בר”ה: שני מהלחים בנפש האדם 35
שבת ותשובה – שורשים בכוחות הנפש 36
משמעות הזמן במעגלי השנה – חג סוכות 38
האנטישמיות ושרשיה הרוחניים 39
שיכרות בפורים – האמנם זו מצווה 39
שרשי הכוחות בנפש האדם: מול פסוכלוזיה 41
תכלית הבריאה: מדוע נברא העולם ומדוע נברא האדם 42
רפוי מחלות: בידי שמים או ע”י רופא 43
סוד פעילות האדם: משפיע או מקבל 45
שם האדם – שרש נשמתו 44
האור הגנוז והאות האין סופי 45
מפגש עם המוות 46
שיחה עם ניר מלחי מוסמך לטאיצי – חגורה שחורה 47