רב דוד סקטון

דרך תבונות – רבי משה חיים לוצאטו

 הקדמה לדרך של הרמח"ל בלימוד הגמרא. ולשלוש פעולות השכל בדרך תבונות

הקדמה

 

שני אופנים בהבנת משא ומתן הש"ס, וקצת על אופן אחרון בפרק ט

פרק א-ב  
חזרה על עניני משא ומתן של הש"ס. פעולה הראשונה של השכל: הבנת המאמרים. הקדמה לענין המאמר

פרק ג

אחד עשרה מינים של מאמרים, מיני המאמרים לפי סוף גזירותם

פרק ג
 פרק ו
 

המשך

פרק ג
 פרק ו
 

היחס בין שני מאמרים

פרק ד  

דיוקים מדקדוקי הלשון, ודיוקים המוכרחים

פרק ה  

פעולה השניה של השכל: חידוש איזו תולדה מן המאמרים

פרק ז

 

המשך ענין ההקשים

פרק ז

 

פעולה השלישית של השכל: קבלת הדעות והכחשתם

פרק ח

 

מיני ראיות וסתירות וסתירת הראיות

פרק ח

 

אופן חדש בחילוק ובשימוש של חלקי משא ומתן הש"ס

פרק ט

 

המשך

פרק ט

 

סדר העיון: צורה הישרה של הדיבור, תכלית כל מאמר במשא ומתן

פרק י

 

המשך סדר העיון: בירור כל ההקדמות בשני צדי משא ומתן

פרק י

 

המשך סדר העיון: הנקודה המרכזי של המחלוקת בסוגיא

פרק י

 

הבחנות הגיוניות במאמרים, משמעות המאמר

פרק יא

 

סדר לימודי

פרק יא

 

ספר ההגיון - רבי משה חיים לוצאטו

שלוש פעולות השכל בדרך תבונות ובספר ההגיון. הפעולה הראשונה של השכל: הבנת המושגים. ההבחנה הראשונה במושגים – דרך השגתם. עצם ומקרה הקדמה
פרק א - ב
ההבחנה השניה במושגים – עשרה ענינים, עצם ותשעה מקרים. ההבחנה השלישית במושגים – פרטיים וכוללים פרק ג
חזרה על הבחנת המושגים עם דוגמאות ממסכת גיטין פרק א פרק ג
הקדמה לכ"א הבחנות של הגיון פרק ד
ההבחנה של סיבה: פועלת, תכליתית, צורית, חומרית
ההבחנה של מסובב
פרק ד-ז

 

ההבחנה של נושא. ההבחנה של מתחבר פרק ח-ט
ההבחנות של כל וחלק. ההבחנות של גדר ונגדר (סוג ומין).
ההבחנות של חילוק ונחלק
פרק י, יב

 
ההבחנות בנוגע ללשון: גזרה ונגזר, בנין ונבנה. ההבחנה של נערכים פרק יא, יג

 
ההבחנה של בלתי שווים. ההבחנה של הפכיים. ההבחנות של עדות ומועד. פרק יד, טו, טז  

הפעולה השניה של השכל: חיבור המושגים לעשות מאמר. ענין המאמר הפשוט והמאמר המורכב

פרק יז

 
ההבדל בין המאמר בספר ההגיון והמאמר בדרך תבונות. כל פרטי הענינים של המאמר הפשוט פרק יז

 

חילוף וניגוד במאמרים. מה שונה בין חילוף בספר ההגיון ובין דיוקים בדרך תבונות

פרק יח

 
חזרה על ענין החילוף והדיוקים פרק יח

 
ענין המאמר המורכב פרק יט  
הערה במקצת דיוקים מפרק הקודם. בנין מאמר מורכב מג' מושגים פרק יט

 
הפעולה השלישית של השכל והקדמה לענין ההקש פרק כ

 
שלושה שורשים של ההקש פרק כ  
בנין ההקש על שלושה שורשים ועל שלוש תמונות פרק כ  
הקש שלם ובלתי שלם, הקש תלוי והקש מחלק פרק כ  
שני שימושים שונים של ההקש פרק כא  
סתירת ההקש פרק כב  
שתי יסודות בהגיון: דרך המצאה ודרך הבחנה פרק כג  
הבחנת הגזרה להוכיח אותה: היחס בין הוויכוח והמשא ומתן העיוני פרק כג  
שורשי ההקש לפי כנף הקשים כנף הקשים  
הבחנה משלושה מושגים לשני מושגים או למושג אחד כנף הקשים  

ספר המליצה – רבי משה חיים לוצאטו

מהות המליצה.  ארבע הבחנות של איכות הענין, כמות המילות, איכות המילות, וסדר המילות

פרק א  
משפטי הדיבור פרק ב  
כללים בטבע השכל, וחוקי מליצה של המגיד פרק ג  
המשך פרק ג  

כללים בטבע הרצון. ארבעה מקרים שיקרו לרצון ולשכל. והם ארבעה חלקים של חוקי המליצה למגיד ולמרצה.

פרק ד  
חלק ראשון בחוקי המליצה: לתת לשומע ציור מספיק פרק ה  
המשך ענין של ציור מספיק: חוקי מליצה של דמיון והגדר ההלציי פרק ה-ו  
חלק השני בחוקי המליצה: ביאור הציור פרק ז  
חלק השלישי בחוקי המליצה: לחזק רושם הציור על ידי כפל לשון פרק ח  
חלק הרביעי בחוקי המליצה: להגדיל התפעלות השומע מענין הרצוי פרק  ט  
המשך חלק הרביעי: להגדיל התעוררות השומע פרק ט  
תוספת על ארבע חלקים: חוקי מליצה בדברים הנעימים לאוזן פרק י  
מהות הדרוש וחלקיו

מאמר על הדרשה

 87 Rehov Bayit Vagan
Jerusalem, Israel 96426
tel./fax 972-2-641-9451
email: info@learntalmud.org
website: http://www.learntalmud.org
Copyright © 2007 Koltora 
All rights reserved.
21/02/2007 .

 

The information on this site can be used freely for non-profit educational purposes. 
Please inform us at
info@learntalmud.org when using our material 
and include an appropriate credit line and link.


87 Rehov Bayit Vagan
Jerusalem, Israel 96426
tel./fax 972-2-641-9451
email: info@learntalmud.org
website: http://www.learntalmud.org
Copyright © 2007 Koltora 
All rights reserved.
21/02/2007 .

 

The information on this site can be used freely for non-profit educational purposes. 
Please inform us at
info@learntalmud.org when using our material 
and include an appropriate credit line and link.